Algemene Voorwaarden Hebbers

Ingaande per 1 mei 2014 – Versie 2022.05


Artikel 1 – Definities

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in het vervolg aangeduid als: Hebbers.
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Hebbers georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Hebbers.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Hebbers – Uniek en anders
Cavalerieweg 21
3902JR, Veenendaal (géén bezoekadres)
Webwinkel: www.hebbers.nl
Telefoonnummer: 06-36194312
E-mailadres: info@hebbers.nl
KvK-nummer: 60540486
Btw-identificatienummer: NL002244699B69

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koopovereenkomst tussen Hebbers en de consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Alvorens een bestelling definitief te plaatsen verklaart de consument akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Hebbers is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. De artikelen die de consument bestelt zijn op voorraad en automatisch voor de consument gereserveerd. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen ook niet besteld worden. Bij deze artikelen staat de opmerking `tijdelijk niet beschikbaar`
4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hebbers niet.
5.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Hebbers de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Hebbers zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De prijs
1. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
2. Hebbers heeft geen minimum bestelbedrag.
3. Voor alle aanbiedingen geldt de prijs in de genoemde aanbiedingsperiode en op=op.
4. Prijswijzigingen voorbehouden
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Hebbers niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – De koopovereenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hebbers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hebbers is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hebbers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hebbers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Hebbers kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hebbers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Hebbers zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Hebbers deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 7 – Betaling
1. Betaling door de consument geschiedt door middel van een directe bankoverschrijving, Ideal, Paypal, Mister Cash (BE) en Achteraf betalen met Klarna voorafgaand aan de feitelijke levering van producten.
2. Hebbers hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn bedoeld in artikel 11 – lid 1 . Indien deze periode versteken is behoudt Hebbers zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden. Indien Hebbers van dit recht gebruik maakt wordt de consument daarvan per e-mail op de hoogte gesteld.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hebbers te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Hebbers behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Klarna heeft een streng acceptatiebeleid waar Hebbers geen invloed op heeft. Indien je Klarna betaling niet wordt geaccepteerd en je wil de reden daarvan weten, dan kan je rechtstreeks contact opnemen met Klarna via klarna.nl. Lees ook de algemene voorwaarden van Klarna voor achteraf betalen.

Artikel 8 – Levering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Hebbers kenbaar heeft gemaakt.
2. Hebbers draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de bestelde producten en het aanbieden van de bestelling bij PostNL.
3. Hebbers is na aanbieding van de bestelling bij PostNL niet aansprakelijk voor het zoekraken van een bestelling of het niet afleveren van de bestelling bij de consument. De consument kan op diens verzoek de bestelling ook aangetekend laten verzenden. De extra verzendkosten conform PostNL ten opzichte van artikel 9 zijn voor rekening van de consument.
4. Indien de bestelling incompleet of in beschadigde staat door de consument ontvangen is dient de consument dit binnen 48 uur na ontvangst aan Hebbers te melden via het contactformulier of via info@hebbers.nl. In overleg met de consument wordt door Hebbers een passende oplossing geboden.
5. In geval van ontbinding conform het lid 4 van artikel 11 zal Hebbers het bedrag dat de consument betaald heeft (inclusief verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 9 – De verzendkosten
1. Hebbers hanteert voor verzending eigen tarieven: €3,50 voor brievenbuspost en €6,95 voor pakketpost.
2. Pakketpost wordt standaard verzonden inclusief track & trace.
3. Hebbers berekent geen administratiekosten.

Artikel 10 – Conformiteit
Hebbers staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst  bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de consument.
2. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht zal hij/zij dit zo spoedig mogelijk na ontvangst (tot uiterlijk 14 dagen) van het product via het contactformulier of de e-mail aan Hebbers kenbaar maken.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hebbers retourneren, conform de door Hebbers verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Hebbers. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het contactformulier of de e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Hebbers heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Hebbers het betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen terugbetalen aan de consument. De kosten voor het retour zenden van de bestelling zijn ook voor rekening van de klant.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Hebbers beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hebbers, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Hebbers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hebbers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Hebbers. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een onafhankelijk aangestelde geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van Hebbers niet op, tenzij Hebbers schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Hebbers, zal Hebbers naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 – Auteursrecht
Alle producten van Hebbers zijn handgemaakt. Dit geldt ook voor de ontwerpen. Alle producten dragen het stempel van Hebbers en op al deze producten rust auteursrecht. Dat houdt in dat al deze werken, mits anders overeengekomen, niet mogen worden gekopieerd. Indien één/meerdere werk(en) toch is/worden gekopieerd, zullen wij juridische stappen ondernemen.

Artikel 14 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Hebbers en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 15 – Privacy
Persoonlijke gegevens van de consument worden vertrouwelijk behandeld en zullen door Hebbers nooit aan derden worden doorgegeven of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 16 – Slotbepaling
Indien op de website of andere uitingen van Hebbers voorwaarden staan die (mogelijk) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, of zo geïnterpreteerd kunnen worden, dan prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden!

Hi! Ik ben Linda, het gezicht achter Hebbers. Ik ben altijd creatief bezig en dat is uitgegroeid tot een merk met unieke producten op het gebied van stationery. Meer weten? Lees hier alles over mij en Hebbers. XOXO